regulamin

§1. 
Postanowienia wstępne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.dorosnijmy.pl jest własnością Krzysztofa Terajewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grow Up Krzysztof Terajewicz zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 973-096-81-21 oraz REGON: 080430221.
E-mail : sklep@dorosnijmy.pl ; Tel: 68 414 32 82

§2. 
Definicje

2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grow Up Krzysztof Terajewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerze NIP: 973-096-81-21 oraz REGON: 080430221.

2.3. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.sklep.dorosnijmy.pl umożliwiający składanie zamówień na zakup Produktów.

2.4. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu (również Konsument).

2.5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

2.6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.7. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem: https://sklep.dorosnijmy.pl/regulamin.html 

2.8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

2.10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, a także udostępnienie niezbędnych danych osobowych Kupującego.

2.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty do zakupu wybrane przez Kupującego, z możliwością ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

2.13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3. 
Informacje ogólne

3.1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www z włączoną obsługą skryptów JavaScript.

3.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt pomnożona przez ilość zamawianych produktów łącznie z kosztami wysyłki. Może zostać pomniejszona o rabat, jeżeli Kupujący posiada kod rabatowy i wpisze go do Formularza zamówienia.

3.5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i Wad prawnych. 

§4. 
Zasady składania zamówienia

4.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.2. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, następnie „Przejdź do koszyka” i „Zapłać” oraz wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych odbiorcy Zamówienia:
– imię i nazwisko 
– adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (kraj, ulica, kod pocztowy, miasto) 
– adresu e-mail 
– następnie należy wybrać sposób płatności, potwierdzić zakup klikając przycisk „Kupuję i płacę”.

4.3. Po złożeniu Zamówienia oraz uregulowaniu płatności Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę wiadomości e-mail Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

§5. 
Oferowane metody dostawy

5.1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5.2. W przypadku wyrażenia woli dostawy poza terenem Polski, należy skontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: sklep@dorosnijmy.pl 

5.3. Kupujący na terenie Polski może skorzystać z dostawy przez paczkomaty InPost lub dostawy kurierskiej przez firmę wybraną przez Sprzedawcę.

5.4.  Ceny poszczególnych metod dostaw podane są na stronie sklepu w zakładce „Wysyłka” dostępnej pod adresem: https://sklep.dorosnijmy.pl/sklep/142-2/

5.5. Realizacja dostawy będzie możliwa po uregulowaniu płatności za zamówienie.

§6. 
Oferowane metody płatności

6.1. Kupujący dokonuje płatności poprzez przelew bankowy, serwis PayPal lub system płatności internetowych Przelewy24.

6.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania płatności za zamówienie w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie złożone Zamówienie zostanie anulowane.

§7. 
Umowa Sprzedaży

7.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z §4 Regulaminu.

§8. 
Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący w terminie 14 dni może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Bieg terminu określonego w ust. 8.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Kupującego.

8.3. Oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży może zostać wysłane przez Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@dorosnijmy.pl Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu (na podany przez Kupującego adres e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz adres, na jaki powinien Kupujący odesłać produkt.

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

8.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego, a o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8.6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

8.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Kupujący powinien odesłać Produkt niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

8.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu także w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz uszkodzona z winy Kupującego.

§9. 
Reklamacja i gwarancja

9.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

9.2. Gwarancja na wszystkie Produkty, które są dostępne w Sklepie obejmuje okres 24 miesięcy.

9.3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. 

9.4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy. Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Produkt reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

9.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.

9.6. Sprzedawca wskaże adres na jaki należy odesłać Produkt w ramach procedury reklamacyjnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail, w której będzie również zawarte potwierdzenie przyjęcia reklamacji.

§10. 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§11. 
Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

11.3. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatem lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

11.4. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

11.5. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

11.7. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy/usług, a jedynie w uzasadnionych wypadkach przez dłuższy okres (minimalny i niezbędny dla realizacji odpowiednich celów i praw) – dotyczy to np. przetwarzania danych po zakończeniu świadczenia usługi w celach reklamacyjnych, czy innego dochodzenia roszczeń. 

§12.
Informacje końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep są w języku polskim.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.3. Kupujący w momencie składania zamówienia akceptuje niniejszy regulamin.